Vår styrning

Vår styrelse

AB Ängelholmslokalers styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Sten Christiansson (M)
Ordförande

Gert Nilsson (S)
Ledamot

 

Ersättare

Måns Irhammar (SD)
Anton Nyroos (S)
Ingemar Olsson (C)
Jennie Fredriksson (S)
Anders Källström (M)Lennart Engström (KD)
1:e vice ordförande

Pontus Myrenberg (SD)
LedamotAgneta Eklund (S)
2:a vice ordförande

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finns att hitta i Förtroendemannaregistret för Ängelholms kommun.

Årsredovisning 2023

Ta del av vår årsredovisning och läs om våra viktigaste händelser under 2023. 

 

Affärsplan

I vår affärsplan framgår på vilket sätt Ängelholmslokaler ska bidra till att Ängelholms kommun ska fortsätta att utvecklas. Affärsplanen 2022 - 2024 är uppdelad i sex områden; fastighet, kund, hållbarhet, ekonomi, digitalisering och organisation.

Vårt miljöarbete

Ängelholmslokaler följer Ängelholms kommuns miljöplan 2014-2021 (pdf) i tillämpliga delar. Vi arbetar bland annat med att effektivisera användning och produktion av energi, skapa hållbara transportsystem och skapa en levande och god bebyggd miljö. I vårt ägardirektiv finns det övergripande målet som tydligt beskriver att vi ska minska vår miljöpåverkan och verka för en social, ekologisk och ekonomisk hållbar verksamhet. Då vi uppför nya fastigheter följer dessa Miljöbyggnad eller motsvarande standard.

Ängelholmslokaler är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard som bygger på principer för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Det handlar bland annat om att upprätta mål och genomföra förbättringar kontinuerligt, fördela ansvar, genomföra miljöutredningar vid behov, utbilda medarbetare samt bli reviderade via godkänd utfärdare.

Ängelholmslokaler är anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ vilket bland annat innebär att senast år 2030 ha fossilbränslefri energi för uppvärmning samt minska energiförbrukningen med minst 30 procent jämfört med 2007 års nivå.