Sponsring

Ängelholmshem vill erbjuda en trygg och trivsam miljö att bo och verka i. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla de kommundelar som våra fastigheter ligger i. Vi arbetar bland annat med att stödja och samarbeta med organisationer och projekt inom kultur, idrott, miljö och samhällsutveckling. 

Vi stödjer i huvudsak organisationer och projekt med en tydlig anknytning till vårt geografiska område (Ängelholms kommun). De organisationer och projekt som får ekonomiskt stöd ska i gengäld generera mervärde för bolagen, bostadsområdena, hyresgästerna och ägaren.

Avgränsning - bolagen stödjer inte

  • Organisationer och projekt förknippade med politik eller religion
  • Organisationer och projekt som har negativ inverkan på miljön eller samhället
  • Organisationer och projekt som kan uppfattas som oetiska
  • Enskilda individer

På sidan Hyresgäst kan du som hyresgäst läsa mer om dina förmåner och rabatter.

Avtal och uppföljning

Bolagen ingår i huvudsak 1-3 åriga samarbetsavtal och kräver motprestationer som står i proportion till det ekonomiska stödets omfattning. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av avtalet. Bolagen följer alltid upp och utvärderar ingångna samarbetsavtal.
Vi strävar efter att skapa balans i vårt stöd mellan olika typer av organisationer och projekt. Beslut om ekonomiskt stöd grundas alltid på bolagens intressen och fattas av sponsoransvarig.
Om ett projekt ställs in eller verksamheten upphör under pågående avtalsperiod, ska utbetalt ekonomiskt stöd återbetalas. Återbetalning ska också ske när verksamhet eller projekt bryter mot innehållet i denna policy.

Ansökan och kontakt

Ansökningsperioden är öppen 1 september till och med 15 oktober. Ingångna avtal börjar att gälla 1 januari året därpå.
Ansökan mejlas till sponsringsansvarig Caroline Benson, caroline.benson@angelholmshem.se

Vid frågor kontakta

Kommunikationsanvarig
Caroline Benson
caroline.benson@angelholmshem.se