Sponsring

Ängelholmshem vill kunna erbjuda en trygg och trivsam miljö att bo och verka i, därför arbetar vi aktivt med att utveckla de kommundelar som våra fastigheter ligger i. Vi arbetar bland annat med att stödja och samarbeta med organisationer och projekt inom kultur, idrott, miljö och samhällsutveckling. Insatserna inom dessa områden ska ses som en del av bolagets uppdrag.

Tillsammans skapar vi en bättre närmiljö

Vi stödjer i huvudsak organisationer och projekt med en tydlig anknytning till vårt geografiska område (inom Ängelholms kommun). De organisationer och projekt som får ekonomiskt stöd ska i gengäld generera mervärde för bolagen, bostadsområdena, hyresgästerna och ägaren.

Avgränsning - bolagen stödjer inte
  • Organisationer och projekt förknippade med politik eller religion.
  • Organisationer och projekt som har negativ inverkan på miljön eller samhället.
  • Organisationer och projekt som kan uppfattas som oetiska.
  • Enskilda individer.

På sidan Hyresgäst kan du som hyresgäst läsa mer om dina förmåner och rabatter.Avtal och uppföljning

Bolagen ingår i huvudsak 1-3 åriga samarbetsavtal och kräver motprestationer som står i proportion till det ekonomiska stödets omfattning. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av avtalet. Bolagen följer alltid upp och utvärderar ingångna samarbetsavtal.
Vi strävar efter att skapa balans i vårt stöd mellan olika typer av organisationer och projekt. Beslut om ekonomiskt stöd grundas alltid på bolagens intressen och fattas av sponsoransvarig.
Om ett projekt ställs in eller verksamheten upphör under pågående avtalsperiod, ska utbetalt ekonomiskt stöd återbetalas. Återbetalning ska också ske när verksamhet eller projekt bryter mot innehållet i denna policy.

 

Ansökan och kontakt

I ansökan om ekonomiskt stöd och samarbete ska följande information finnas:

  • Fullständiga kontaktuppgifter
  • Beskrivning av aktuell organisation eller projekt
  • Vilken motprestation som erbjuds bolagen
  • Förslag på ekonomiskt stödbelopp, alternativt annat stöd som efterfrågas
  • Annan information av betydelse

 

Ansökan görs alltid skriftligen till:

AB Ängelholmshem
Sponsoransvarig
Box 1111
262 22 Ängelholm

Frågor besvaras av kommunikationschef Peter Scharff, telefon 0431- 43 60 03.

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem