Miljö


Ängelholmshems miljöpolicy

Som utgångspunkt och miniminivå för bolagens miljöarbete finns miljölagar och andra krav som vår verksamhet berörs av. Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar och miljöskador från alla delar av vår verksamhet. Bolagen följer Ängelholms kommuns miljöplan 2014-2021 i tillämpliga delar.

Vid alla beslut ska miljöhänsyn vägas in och våra anställda tar ett aktivt miljöansvar i det dagliga arbetet. På så sätt säkras möjlighet även för framtida generationer att få möjlighet till en god miljö.

Vi ska ha en god miljökommunikation med kommunen, hyresgäster, myndigheter, leverantörer och entreprenörer.

Vårt ständiga förbättringsarbete inriktar sig på följande områden:

Att utveckla och förvalta våra fastigheter så att onödig miljöbelastning inte uppstår.

Att informera och påverka hyresgäster om vikten av att vara resurseffektiv med energi och vatten samt att sortera avfall.

Att föregå med gott exempel vid hantering av kemiska produkter, avfall, brandskydd, fordon och miljökrav vid upphandling.

Strategiskt miljömål

Effektivt underhålla, bygga nytt och bygga om våra fastigheter samt minska vår miljöpåverkan.

Bland annat har Ängelholmshem satt upp som mål att ha fossilbränslefria fastigheter samt minska energiförbrukningen med två procent per år.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta vår miljösamordnare.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem