Miljö


Ängelholmshems miljöpolicy

Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar och miljöskador från alla delar av vår verksamhet. Bolagen följer Ängelholms kommuns miljöplan 2014-2021 i tillämpliga delar. I november 2018 skrev Ängelholmshem också under Allmännyttans Miljöinitiativ. Initiativet innebär att Ängelholmshem har som mål att bli fossilfritt till 2030 samt minska sin energiförbrukning emd 30% jämfört med 2007 års nivå.

Vårt ständiga förbättringsarbete inriktar sig på
följande områden:

  • Att utveckla och förvalta våra fastigheter så att onödig miljöbelastning inte uppstår
  • Att informera och påverka hyresgäster om vikten av att vara resurseffektiv med energi och vatten samt att sortera avfall
  • Att föregå med gott exempel vid hantering av kemiska produkter, avfall, brandskydd, fordon och miljökrav vid upphandling
Strategiskt miljömål
Effektivt underhålla, bygga nytt och bygga om våra fastigheter samt minska vår miljöpåverkan.

Bland annat har Ängelholmshem satt upp som mål att ha fossilbränslefria fastigheter samt minska energiförbrukningen med två procent per år.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta vår miljösamordnare.