Miljö

Solceller på ett tak

Vårt miljöarbete

Ängelholmshem följer Ängelholms kommuns miljöplan 2014-2021 (pdf) i tillämpliga delar. Vi arbetar bland annat med att effektivisera användning och produktion av energi, skapa en levande och god bebyggd miljö där vi arbetar för att minska såväl energianvändningen som miljöpåverkan

I vårt ägardirektiv finns det övergripande målet som tydligt beskriver att vi ska minska vår miljöpåverkan och verka för en social, ekologisk och ekonomisk hållbar verksamhet. Då vi uppför nya fastigheter följer dessa Miljöbyggnad eller motsvarande standard.

Ängelholmshem är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas kravstandard som bygger på principer för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Det handlar bland annat om att upprätta mål och genomföra förbättringar kontinuerligt, fördela ansvar, genomföra miljöutredningar vid behov, utbilda medarbetare samt bli reviderade via godkänd utfärdare.

Ängelholmshem är anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ vilket bland annat innebär att senast år 2030 ha fossilbränslefri energi för uppvärmning samt minska energiförbrukningen med minst 30 procent jämfört med 2007 års nivå. Under 2022 nådde Ängelholmshem målet med 35 procents minskning. Bolaget har därför valt att höja målsättningen till 40 procent minskning av energiförbrukning jämfört med 2007 års nivå till 2030. 

Läs mer om vårt miljöarbete i vår årsredovisning (pdf).