Fridhem förskola

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att uppföra en förskola med plats för 120 barn. Fridhems förskola är ett steg i riktningen mot att bygga bort behovet av paviljonglösningar i fastighetsbeståndet. Fridhem är i sig en ny stadsdel som växer och som ligger fint med närhet till centrala Ängelholm men också med natur och trivsamma grönområde nära inpå knuten.

Förskolan kommer bli strax över 1550 kvm stor (lokalyta) och uppförs i två plan och i tre huskroppar som bindas samman med passager. Förskolan kommer ha tillagningskök och en kreativ och fantasieggande utemiljö om 4550 kvm (friyta). Finplaneringen av utemiljön pågår fortfarande då Ängelholmslokaler tillsammans med kommunen vill samordna utemiljöerna för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald. Målsättningen är bland annat stora grönytor för spring i benen, stråk att cykla på och lekområde som uppmanar för kreativ lek eller en lugn miljö i närhet av förskolans nav (mittenskepp).

Förskolan är en så kallad konceptförskola från PEAB ritad av Liljewall Arkitekter och avropas via ADDA. Förskolan har en flexibilitet och passar väl in på tilltänkt markyta då den är projekterad som tre pusselbitar som kan anpassas efter förutsättningarna på platsen.

Detta är första gången som Ängelholmslokaler uppför en konceptförskola i enlighet med Addas ramavtal. Syftet är att korta ned ledtiderna för projektering och produktion. Efter avslutat projekt ska resultatet utvärderas baserat på aspekter så som tid, ekonomi samt verksamhetens synpunkter.

Ett första symboliskt spadtag hölls i maj 2024 och förskolan beräknas klar till sommaren 2025.

Projektledare

Nina Egeriis
0431 - 43 60 43
nina.egeriis@angelholmslokaler.se

 

Barn leker inne på en förskolaavdelning, ljusa träslag
Visionsbild på aktuell konceptförskola, ritad av Liljewall Arkitekter