Om Ängelholmslokaler

Ängelholmslokaler är ett dotterbolag till Ängelholmshem med uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. I samråd med kommunen uppför, anskaffar och avyttrar vi också lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. 

 

Underhållsarbete

Sedan 2013, då Ängelholmslokaler tog över ägande och förvaltning av de kommunala verksamhetslokalerna, pågår arbetet med att arbeta ikapp det eftersatta underhållet. Detta är både en investering för framtiden och något som ökar trivseln för dem som vistas i våra lokaler.

Exempel på underhåll som görs:
• Byte av tak, fönster och dörrar
• Förbättringar av ventilationssystem
• Renovering av tillagningskök
• Energibesparande åtgärder


Byggprojekt

Ängelholmslokaler genomför också stora ny- och ombyggnadsprojekt för Ängelholms kommun. Några av de högprofilerade projekten är ombyggnation av Stadsbiblioteket, en nya låg- och mellanstadieskola på Villan samt en ny förskola på Tegelbruket.

Läs mer om pågående byggprojekt